മാര്‍ തോമ്മാ ദിവന്നാസ്യോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം / ശശി തരൂര്‍ എം.പി.

മാര്‍ തോമ്മാ ദിവന്നാസ്യോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം – ശ്രീ.ശശി തരൂര്‍ എം.പി.

മാര്‍ തോമ്മാ ദിവന്നാസ്യോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം – ശ്രീ.ശശി തരൂര്‍ എം.പി. – പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോര്‍ ദയറ Mar Thoma Dionysius Memorial Lecture – LIVE from Pathanapuram Mount Tabore

Gepostet von GregorianTV am Montag, 26. November 2018