ചെറുപ്പത്തില്‍ കിട്ടിയ ക്രിസ്തീയ ജീവിത പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് ക്യാപ്റ്റന്‍ രാജു