പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ സന്ദർശിച്ചു

പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ പരുമല സെമിനാരിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

____________________________________________________________________________