കുരിശടിയില്‍ വെള്ളം കയറി; വി. ദൈവമാതാവിന്‍റെ ചിത്രം പൂജാമുറിയില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി