കരോട്ടുവീട്ടില്‍ ശെമവൂന്‍ മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് കാലം ചെയ്തു (1886)

77. മുന്‍ 314-മതു വകുപ്പില്‍ പറയുന്നപ്രകാരം മുമ്പ് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായാല്‍ കൊച്ചി സംസ്ഥാനം, ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്ഥാനം ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പള്ളികള്‍ക്കു മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വാഴിച്ചു സ്ഥാത്തിക്കോന്‍ കൊടുത്തിരുന്ന കണ്ടനാട്ട് ഇടവകയില്‍ കരോട്ടുവീട്ടില്‍ മാര്‍ ശെമവൂന്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ അവര്‍കള്‍ക്കു വളരെ നാളായി വാതത്തിന്‍റെ ദീനം പിടിപെട്ടു വളരെ അവശതയില്‍ ആയശേഷം 1886-മാണ്ടു ഒക്ടോബര്‍ മാസം 2-നു സുറിയാനി കണക്കില്‍ കന്നി 20-നു മലയാളം കണക്കില്‍ 1062-മാണ്ടു കന്നി മാസം 17-നു ശനിയാഴ്ച കണ്ടനാട്ടു പള്ളിയില്‍ വച്ച് കാലം ചെയ്കയും പിറ്റേദിവസം ഞായറാഴ്ച തിരുവാങ്കുളത്തു പള്ളിയില്‍ കബറടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കബറടക്കത്തിനു നിരണം ഇടവകയുടെ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായും മാര്‍ ഈവാനിയോസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ശെമവൂന്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായെ സ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിച്ചു സ്ഥാത്തിക്കോന്‍ കൊടുത്തു എങ്കിലും ആ ദേഹത്തിനെ സ്ഥാത്തിക്കോനില്‍ പറയുന്ന പള്ളിക്കാര്‍ ആരും സ്വീകരിക്കുകയും ആ പള്ളികളില്‍ മെത്രാനടുത്ത അധികാരങ്ങള്‍ ഒന്നും പ്രവൃത്തിക്കയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

(ഇടവഴിക്കല്‍ ഡയറിയില്‍ നിന്നും)