അത്ഭുത കന്യക / ഫാ. എം. സി. ഗീവര്‍ഗീസ്

അത്ഭുത കന്യക / ഫാ. എം. സി. ഗീവര്‍ഗീസ് / Biography of Mother Susan Kuruvila

മദര്‍ സൂസന്‍ കുരുവിളയെക്കുറിച്ച് 1946 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥം