സ്വന്തം കഴിവുകളും സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയുക / ഫാ. ഡോ. ടി. ജെ. ജോഷ്വ