കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാൾ

കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാൾ മൂന്നാം ദിവസം – തത്സമയം

കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാൾ മൂന്നാം ദിവസം – തത്സമയം: വി. അഞ്ചിന്‍മേല്‍ കുര്‍ബ്ബാന-#HD_LIVE: അഭിവന്ദ്യ. കുരിയാക്കോസ് മാർ ക്ലിമ്മീസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, അഭിവന്ദ്യ. ഡോ. യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്താ, അഭിവന്ദ്യ. അലക്സിയോസ് മാർ യൗസേബിയോസ് എന്നീ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലും വന്ദ്യ റമ്പാച്ചൻമാരുടെ സഹ കാർമ്മികത്വത്തിലും.

Posted by Kattanam Valiyapally – St. Stephen's Orthodox Syrian Church on Samstag, 27. Januar 2018

കറ്റാനം വലിയപള്ളി പെരുന്നാൾ മൂന്നാം ദിവസം – തത്സമയം: വി. അഞ്ചിന്‍മേല്‍ കുര്‍ബ്ബാന-#HD_LIVE: അഭിവന്ദ്യ. കുരിയാക്കോസ് മാർ ക്ലിമ്മീസ്  മെത്രാപ്പോലീത്താ,  അഭിവന്ദ്യ. ഡോ. യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്താ, അഭിവന്ദ്യ. അലക്സിയോസ് മാർ യൗസേബിയോസ്  എന്നീ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലും വന്ദ്യ റമ്പാച്ചൻമാരുടെ സഹ കാർമ്മികത്വത്തിലും.