ഒരു സുവിശേഷകന്‍റെ ദുഃഖം / ഫാ. ഡോ. ബി. വര്‍ഗീസ്

ഒരു സുവിശേഷകന്‍റെ ദുഃഖം ഫാ. ഡോ. ബി. വര്‍ഗീസ്

(Malayalam)
Oru Suvisheshakante Dukham (Bible Studies)
Fr. Dr. B. Varghese
Published by : Sophia Books
Thirunakkara, Kottayam
Mob: 99471 20697
First Edition : March, 2000
Second Edition : Nov. 2, 2014
Cover Design, Typesetting
& Printing : Sophia Print House, Kottayam
Price: Rs. 60.00