കല്ലൂപ്പാറ പള്ളിയുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യത്തിനു അംഗീകാരമായി തപാൽ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക കവർ