ആരാധനയില്‍ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം / യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ മിലിത്തോസ്