മലങ്കരസഭയില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക / ജിജി തോംസണ്‍ ഐ.എ.എസ്.

HH Baselios Geevarghese IInd Memorial speech on 54th Patrons day at Baselios College Kottayam on 05.01.2018 by Jiji Thomson  IAS

54th Patron day_12 Jan