ഊര്‍ശ്ലേം യാത്രാ വിവരണം / പ. പരുമല തിരുമേനി

ഊര്‍ശ്ലേം യാത്രാ വിവരണം / പ. പരുമല തിരുമേനി