വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി

വടക്കന്‍മണ്ണൂര്‍ പള്ളിയില്‍ 114 -ാമത് വാര്‍ഷിക പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി.

Posted by Joice Thottackad on Montag, 25. Dezember 2017