മാര്‍ തെയോഫിലോസ് അനുസ്മരണവും,പാലിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ശിലാസ്ഥാപനവും