ബിജു കുര്യൻ പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി

പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയി ബിജു കുര്യൻ വാഴുവേലില്‍ (സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് കൊറ്റനാട്) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.