ഫാ. ടി. എം. കുരിയാക്കോസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി

സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പുതിയ സെക്രട്ടറി ഫാ. ടി. എം. കുരിയാക്കോസ് തോലാലിൽ