Farewell to Fr. Thomas John

Farewell to Fr. Thomas John & family by Noida Mar Gregaorios Orthodox Church.