ഫിലിപ്പ് ഏബ്രഹാം യു.കെ. യില്‍ മേയര്‍

വയലത്തല സ്ലീബാ പള്ളി ഇടവകാംഗം