എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ രണ്ടു കോടി രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.