വിഷുപക്ഷിയുടെ ഈസ്റ്റര്‍

ഫാ. ഡോ. എം. പി. ജോര്‍ജിനെക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി വാരാന്ത്യ പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം