യഹോവേ ഞങ്ങള്‍ക്കു ശുഭത നല്‍കേണമേ / ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യന്‍

fr_jk

പാമ്പാക്കുട അസോസിയേഷനിലെ പ്രശസ്തമായ ധ്യാനം.