മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഓർത്തഡോക്സ്‌ കൺവെൻഷൻ ശതാബ്ദത്തി സമ്മേളനം

makkamkunnu_convention_2017 makkamkunnu_convention_centenary

makkamkunnu_convention_2017_2 makkamkunnu_convention_centenary2

makkamkunnu_convention_2017_1