കര്‍ത്താവിന്‍റെ ഉദയശോഭയിലേയ്ക്ക് / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്

gabriel_gregorios2

കര്‍ത്താവിന്‍റെ ഉദയശോഭയിലേയ്ക്ക് / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്