ക്രിസ്മസ് കലാ സന്ധ്യ “ഈറൻ നിലാവ് 2016”

15540622_1297545730306793_2268928817204031710_o 15625671_1297545850306781_3873802282565447321_o

കറ്റാനം വലിയപളളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആദ്യ ക്രിസ്മസ് കലാ സന്ധ്യ “ഈറൻ നിലാവ് 2016″… ഡിസംബർ 27നു പള്ളി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച്….