പൗരസ്ത്യ സഭാ ശാസ്ത്ര ദർശനങ്ങൾ / ഡോ. മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്താ

severios_jubileee_book severios_jubileee_book1

ഡോ.മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ പൗരസ്ത്യ സഭാ ശാസ്ത്ര ദർശനങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം 2016 ഡിസംബർ 18ന് പ. കാതോലിക്കാ ബാവ പ്രകാശനം ചെയ്യും.