നിരണം പള്ളി പെരുന്നാള്‍ വിളംബര റാലി വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായില്‍

dsc00463

 

നിരണം പള്ളി പെരുന്നാള്‍ വിളംബര റാലി വള്ളിക്കാട്ട് ദയറായില്‍. M TV Photos