ഷാലേം ഭവന് പുതിയ ആംബുലന്‍സ്

the-new-ambulance photo-2