ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി സ്ഥാപനം / വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ

orthodox_seminary_chapel

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി സ്ഥാപനം / വര്‍ഗീസ് ജോണ്‍ തോട്ടപ്പുഴ