പുലിക്കോട്ടില്‍ തിരുമേനിയും വൈദിക പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാവിയും / ഫാ. ഡോ. ബിജേഷ് ഫിലിപ്പ്

pulikkottil_1

പുലിക്കോട്ടില്‍ തിരുമേനിയും വൈദിക പരിശീലനത്തിന്‍റെ ഭാവിയും / ഫാ. ഡോ. ബിജേഷ് ഫിലിപ്പ്