വിശുദ്ധനാട് സന്ദർശനം

img-20161116-wa0010

ഡൽഹി ഭദ്രസന മർത്തമറിയം സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്യത്തിൽ നടത്തപെടുന്ന വിശുദ്ധനാട് സന്ദര്ശന അംഗങ്ങൾ ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദിമെത്രിയോസ് മെത്രപ്പോലീത്തായോടപ്പം.