സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ശിലയിട്ടു

pulikkottil_smrithi

സ്മൃതി മന്ദിരത്തിന് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ശിലയിട്ടു