സഭയിലെ സമുന്നത പദവികള്‍ മാറാകൈസ്ഥാനമാകരുത് / കെ. എം. വര്‍ഗീസ് തുമ്പമണ്‍

association

സഭയിലെ സമുന്നത പദവികള്‍ മാറാകൈസ്ഥാനമാകരുത് / കെ. എം. വര്‍ഗീസ് തുമ്പമണ്‍