കുറ്റിക്കണ്ടത്തിൽ കെ സി മാത്യൂസ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ നിര്യാതനായി

fr_k_c_mathews_kuttikandathilfr_k_c_mathews

കുറ്റിക്കണ്ടത്തിൽ കെ സി മാത്യൂസ് കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ നിര്യാതനായി. കാലം ചെയിത മക്കാറിയോസി തിരുമേനിയുടെ സഹോദരനാണ്. സംസ്കാരം നവം. 14 ന്. കോഴഞ്ചേരി അയിരൂർ ചെറിയ പളളിയിൽ