ജേക്കബ് ഉമ്മന്‍ ജനതാദൾ (എസ്) സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

jacob_oommen

ജേക്കബ് ഉമ്മന്‍ ജനതാദൾ (എസ്) സംസ്ഥാന സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.