‘ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേല്യൻ, ഇവനിൽ കപടമില്ല ‘ / ഫാ. ബിജു പി. തോമസ്

paulose_ii_catholicos

‘ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേല്യൻ, ഇവനിൽ  കപടമില്ല ‘   /  ഫാ. ബിജു പി. തോമസ്