പ. പിതാവ് എഴുപതിന്‍റെ നിറവില്‍

HH_Paulose_II_catholicos1

പ. പിതാവ് എഴുപതിന്‍റെ നിറവില്‍