സില്‍വര്‍ ജൂബിലി: വീടിനു ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി

mgocsm_kkm mgocsm_kkm_house