കൊച്ചി ഭദ്രാസന വൈദീകയോഗം

kochy_priest_meeting kochy_priest_meeting_1

കൊരട്ടി സിയോൺ സെമിനാരിയിൽ വച്ചുനടന്ന ഭദ്രാസന വൈദീകയോഗത്തിൽ അഭി.:ഡോ. യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയോസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ ധ്യാനം നയിക്കുന്നു