പള്ളിമുറ്റത്തു നൂറുമേനി വിളയിച്ച് ഇടവകയുടെ നല്ലിടയന്‍

Fr.K.M.Z_n