കൃപ ഡി അഡിഷൻ സെന്റർ

kripa_de_addiction_centre

മലബാർ ഭാദ്രസനത്തിന്റെ അഭിമുക്യത്തിൽ മദ്യത്തിനു അടിമയായവരെ ജിവിതലേക്ക് തിരകെ കൊണ്ടു വരുന്ന കൃപ ഡി അഡിഷൻ സെന്റർ പ..കാതോലിക ബാവ`നിലമ്പൂർ ഏരുമുണ്ടയിൽ ഉൽക്കാടനം ചെയ്യുന്നു