പള്ളികളില്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നടത്തണം: പ. പിതാവ്

eco_bava