അമ്പലത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയ്ക്കായി പള്ളി വക സ്ഥലം നൽകി

yuhanon_polycarpose