ഫാ. ജോയിക്കുട്ടിയെ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അരമന മാനേജരായി നിയമിച്ചു

fr_joykutty

ഫാ. ജോയിക്കുട്ടിയെ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന അരമന മാനേജരായി നിയമിച്ചു