ഫാ. ബജുവിന് മൂന്നാം റാങ്ക്

fr_biju

കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും എം.എ മലയാളത്തില്‍ (എസ്.ഡി.ഇ) മൂന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ- ഫാ. ബിജു ശാമുവേല്‍ വകയാര്‍ (കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനം)