പ്ലേഗ് ബാധയറിഞ്ഞ് കുന്നംകുളത്തെത്തിയ പ. പാന്പാടി തിരുമേനി അയച്ച കത്ത്

Thirumozhikal Book Final Kalpana_plague_Kunnamkulam