പരിശുദ്ധ റൂഹായും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയും – ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്

pmg4

പരിശുദ്ധ റൂഹായും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയും – ഡോ. പൗലോസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ്