മാമലശ്ശേരി പള്ളിയുടെ താക്കോല്‍ ഉടന്‍ റിസീവര്‍ക്ക് കൈമാറി പള്ളി ആരാധനയ്ക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കണം – കേരളാ ഹൈക്കോടതി

mamalassery_church

മാമലശ്ശേരി പള്ളിയുടെ താക്കോല്‍ ഉടന്‍ റിസീവര്‍ക്ക് കൈമാറി പള്ളി ആരാധനയ്ക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കണം – ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്‌ കേരളാ ഹൈക്കോടതി. News