പരുമല ആശുപത്രിയില്‍ സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി

parumala_hospital