അഗതികളെ ദർശിക്കാത്ത വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം: മാർ തെയോഫിലോസ്

theophilos_news